• Tên Dự Án: SHOPHOUSE
  • Khách Hàng: PEARL ISLAND
  • Ngày bắt đầu dự án: March 05, 2023
  • Ngày hoàn thành dự án: May 06, 2023
  • Hạng Mục: Thiết Kế - Xây Dựng - Hoàn Thiện

SHOPHOUSE MC-03-36

Thiết Kế – Xây Dựng – Hoàn Thiện Nội Thất