• Tên Dự Án: SHOPHOUSE
  • Khách Hàng: Golden Sea
  • Ngày bắt đầu dự án: January 24, 2023
  • Ngày hoàn thành dự án: March 28, 2023
  • Hạng Mục: Thiết Kế - Xây Dựng - Hoàn Thiện

SHOPHOUSE IN-08-43

Thiết Kế – Xây Dựng – Hoàn Thiện Nội Thất