• Tên Dự Án: SHOPHOUSE
  • Khách Hàng: LONGHOA CAFFEE
  • Ngày bắt đầu dự án: March 08, 2023
  • Ngày hoàn thành dự án: May 10, 2023
  • Hạng Mục: Thiết Kế - Xây Dựng - Hoàn Thiện

Shop SA-08-35 R

Thiết Kế – Xây Dựng – Hoàn Thiện Nội Thất