• Tên Dự Án: SHOPHOUSE
  • Khách Hàng: HANI COFFEE
  • Ngày bắt đầu dự án: July 09, 2023
  • Ngày hoàn thành dự án: September 10, 2023
  • Hạng Mục: Thiết Kế - Xây Dựng - Hoàn Thiện

Shop SA-07-25 R

Thiết Kế – Xây Dựng – Hoàn Thiện Nội Thất